KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤM THI ĐUA SỐ II NĂM 2013

 

BỘ TƯ PHÁP

CỤM THI ĐUA SỐ II

 

Số: 152/KH-CTĐII

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI MỘT SỐ

ĐƠN VỊ THUỘC CỤM THI ĐUA SỐ II NĂM 2013

 

          Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24/01/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 06/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 07/3/2011 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2013, Cụm thi đua số II khối các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị thuộc Cụm Thi đua số II, nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản liên quan; Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2013 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề do Bộ Tư pháp, Cụm Thi đua số II phát động.

          - Nắm rõ tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả phong trào thi đua của một số đơn vị thuộc Cụm Thi đua số II, kết quả kiểm tra chéo sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá, bình chọn những đơn vị tiêu biểu để đề nghị Cụm thi đua trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp xét khen thưởng cuối năm.

          - Thông qua kiểm tra chéo để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi phương pháp, cách thức tổ chức phát động phong trào thi đua, nhất là việc nhân rộng các điển hình tiên tiến của các đơn vị trong Cụm.

          2. Yêu cầu

          Việc kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả tránh phô trương, hình thức và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

          II. NỘI DUNG KIỂM TRA

          1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật và Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua

          - Việc thực hiện các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác thi đua, khen thưởng;

          - Việc thực hiện Kế hoạch số 151/KH-CTĐII ngày 18 tháng 03 năm 2013 về việc tổ chức phong trào thi đua năm 2013 của Cụm Thi đua số II và Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Cụm.

          2. Công tác triển khai đăng ký thi đua, phát động thi đua, tổ chức phong trào thi đua

          - Tình hình tổ chức đăng ký thi đua, phát động thi đua;

          - Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”;

          - Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua được đơn vị thực hiện hiệu quả;

          - Tình hình, kết quả chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đến thời điểm kiểm tra và dự đoán mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao;

          - Tình hình, kết quả phấn đấu, tiêu chuẩn, điều kiện để đạt các danh hiệu thi đua của các tập thể và cá nhân đã đăng ký Cờ thi đua Ngành Tư pháp, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp.

          III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

          1. Thành phần đoàn kiểm tra

          - Cụm Trưởng Cụm Thi đua số II, Giám đốc Học viện Tư pháp: Trưởng đoàn;

          - Đại diện Lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tư pháp: Thành viên;

          - Đại diện Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư  pháp: Thành viên;

          - Đại diện Lãnh đạo Tạp chí Dân chủ và Pháp luật: Thành viên;

          - Đại diện Lãnh đạo Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên: Thành viên;

          - Chuyên viên Học viện Tư pháp được phân công theo dõi công tác thi đua, khen thưởng.

          2. Thời gian, đối tượng kiểm tra

          Dự kiến chia làm 2 đợt như sau:

          - Đợt 1: Tháng 4/2013

          + Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột;

          + Trường Trung cấp Luật Vị Thanh;

          + Học viện Tư pháp Cơ sở phía Nam.

          - Đợt 2: Tháng 9/2013

          + Đại học Luật Hà Nội;

          + Báo pháp luật Việt Nam;

          + Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm:

- Chuẩn bị báo cáo gửi Cụm trưởng Cụm Thi đua số II chậm nhất 05 ngày trước khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra.

- Chuẩn bị tài liệu, bố trí địa điểm làm việc cho đoàn kiểm tra.

          - Mời đại diện lãnh đạo đơn vị, các thành viên của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng làm việc với đoàn kiểm tra.

          2. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm

          Thông báo cho các đơn vị được kiểm tra chậm nhất trước 05 ngày khi tiến hành kiểm tra; Chủ trì và kết luận các buổi kiểm tra tại các đơn vị, tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, báo cáo bằng văn bản gửi Lãnh đạo Bộ, Vụ Thi đua -  Khen thưởng.

          Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị thuộc Cụm Thi đua số II, đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị tốt chương trình và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:

- Thứ trưởng (để báo cáo);

- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Cụm TĐ số II (để thực hiện);

- Lưu VT, TĐKT.

TRƯỞNG CỤM THI ĐUA SỐ II

(Đã ký)

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TƯ PHÁP

Nguyễn Thái Phúc

 

Nguyễn Thị Thanh Hương
4296 lượt xem
22 - Mar - 2013  15:29
[Xem tất cả]

Tuyển sinh »

Tin mới đăng »